PSYKOTERAPI / GESTALTTERAPI

Individualterapi - Gruppeterapi - Parterapi - Coaching

 

 

Reidun Danielsen

Gestalt psykoterapeut MNGF

Mob: 976 14 831

E-post: reidaniel@abc-dialog.no

Kontoradr.:

1) Trosterudveien 7A, 0778 Oslo (Ris T eller fri parkering)

2) Røyseplassen, Konnerud, Drammen (Buss eller fri parkering)

 

Sist oppdatert 17.11.2017

 • Mestringsgruppe: Dette er en type gruppe der alle kan ha felles tema, enten det gjelder mestring av kronisk sykdom, avhengighet, sorg eller relasjons-/familieproblematikk. Røykekurs eller barselgruppe. Angsttrening eller innøving av nye ferdigheter pga sykdom og/eller behandling. Dette tilbudet kan også kombineres med individuell oppfølging og samarbeid med annen behandler.     

Kontaktformer

 

Som gestaltterapeut er jeg trent til å være våken på hvordan vi kontakter hverandre. Jeg har også ydmykt innsett at jeg for alltid vil ha fokus på å lære å være i livet. Å skrive det her og nå, er forenlig med den gestaltiske praksis om balansert å dele av egen kunnskap og erfaring. Kontaktformene kan gjøre oss oppmerksomme på hvordan vi kan, eller lar være å holde dialogen eller arbeidet energisk og frittflytende. Hele tiden handler det om kontakt, interpersonlig eller intrapersonlig, og hvordan vi aktivt eller passivt er aktører overfor hverandre og omgivelsene rundt oss.

 

”Gestaltterapeutens arbeid ligger ikke i å lindre symptomer, men å gi oppmerksomhet til hva symptomene forteller oss – i en samtid som krever nysgjerrighet og ny forståelse for hvert menneskes unike tilpassing til omgivelsene for overlevelse og behov for kontakt.”

(Sitat av Gianni Francesetti, gestaltterapeut og psykiater)

 

 

***

Gestaltterapi er en psykoterapeutisk retning som springer ut fra humanistisk psykologi, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger."Gestaltterapi er en for god terapiform til bare å bruke på syke mennesker". Dette sitatet stammer fra Fritz Perls, som regnes som en av grunnleggerne av gestaltterapien.

Gestaltterapi er altså en samtaleform som jeg anvender individuelt eller i gruppe:

- i individualsamtale med deg som privatperson, enten du er singel eller i parforhold

- i dialog med deg og din partner for parutvikling og godt samliv

- som coach for deg som fagperson og/eller leder

- som faglig veileder i en veiledningsgruppe på arbeidsplassen

- som gruppeterapeut i en gruppe på mitt kontor

- som gruppeleder av en på forhånd definert livsstilsgruppe eller mestringsgruppe  

METODE OG TILNÆRMING

Individuell samtale

Jeg - en gestaltterapeut: Jeg slutter aldri å undre meg. Idet jeg skulle til å definere nærmere hva gestaltterapi er, falt jeg i tanker. Jeg ble oppmerksom på at jeg smilte og følte meg lett i kroppen, og fikk fantasier om å sveve på skyer. Kanskje handler gestaltterapi om nettopp det å ta tak i hva som i øyeblikket åpenbarer seg som mulig å kontakte. Da er det lite naturlig å søke i retning av alt en burde gjøre eller skulle ha gjort annerledes for å få det bedre! Det er også mye hyggeligere å la seg avlede av smil, skyer og kroppsfornemmelser. Kanskje virker dette som en flukt fra realitetene, og så nærmer jeg meg en definisjon likevel: Gestaltterapi er blant annet tuftet på det vi kaller "forandringens paradoks",  - noe som i dette tilfelle kan sies å understøtte eksemplet over, om at veien til målet handler mer om veien enn om målet. Hvordan vi oppnår kontakt og derigjennom en måloppnåelse eller forandring, kan oppleves bortimot magisk!

 

Noen ganger kan jeg tenke at din historie er din bagasje, den er din kapital som du skal forvalte. Jeg vet at det er lettere å få det til ved å tenke på livets ballast som en ressurs, ikke som et problem. Det motiverer også til å dykke inn i det som synes tåkete og vanskelig, og peile ut en kurs som kan være fruktbar for nettopp deg, ut fra ditt ståsted i dag.

Min erfaring er at mange som strever, nøler for lenge før de våger å ta kontakt med en terapeut. Grunnen kan være at de ikke vet hva de trenger hjelp til. Og så er det nettopp da jeg, som terapeut og medmenneske, kan være til stede for deg; når du ikke vet, når du er i forvirring, når mye synes kaotisk. Da vet jeg at du er i prosess. Det er da vi kan utforske videre sammen.

 

Jeg kontakter deg gjennom:

 • samtalen, ordene, kroppsspråket  

"Endring skjer når du blir den du er. Ikke når du prøver å være noe du ikke er."  Arnold Beisser

 • min awareness, en våken oppmerksomhet i kropp/tanke/følelser
 • kreative uttrykksmåter, eksperimenterende øvelser, fantasireiser       
 • drømmearbeid (du har drømmen - jeg har metoden for å pakke den ut av det mystiske mørke)

Du kontakter meg ut fra ditt behov for:

 • krisehåndtering, livsveiledning eller personlighetsutvikling, ex som følge av: angst, sorg, livskrise, avhengighet, nedstemthet, utbrenthet, konflikt;
 • fastlåst livsmønster, kronisk sykdom, kostveiledning/vektreduksjon, arbeid/utdanning;
 • åndelig veiledning (tro vs viten),
 • stressmestring, lav energi, vanskelige valg, etiske dilemmaer;
 • kommunikasjonsproblemer

Kanskje er du i en fase i livet der du bygger en ny relasjon, og vil arbeide for å unngå gamle feller og uhensiktsmessige handlingsmønstre, med fokus på:

 • dialogtrening, rolleavklaring, tydelighet overfor medmennesker, endring av vaner, oppmerksomhetstrening, sansevarhet.

Eksistensiell tilnærming

Valg: Jeg reagerer hvis en klient reduserer sin egen mulighet til å innvirke på en situasjon. For meg handler mye om valg, - for klienten kan det handle om å bli støttet i å nærme seg essensen i en situasjon. Ofte har klienten en oppfatning av at andre hindrer henne/ham, mens jeg tenker at hindringen ligger i oss selv. Noe av min rolle er vel nettopp å utfordre klienten til å bevege seg mot terskelen til sine valgmuligheter. Å ikke velge er også et valg.

 

Kontakt (motsatt av isolasjon): Å gjøre et valg kan handle om å velge felt eller relasjon, og det kan være et spørsmål om kontakt eller ikke-kontakt (kontaktunngåelse). Det som skjer i denne relasjonen, kan gi større eller mindre grad av mening/opplevelse av å eksistere.

Mening: Hva som gir mening, har noe med opplevelse av kontakt å gjøre. Det handler om å oppdage, oppleve, realisere og reflektere over de meningsbærende situasjonene. Å bidra til at klienten får økt sensitivitet rundt dette, gir mening. Når noe er meningsberettiget, kan hun/han også ta ansvar.

Ansvar: Å ha ansvar er en del av det å være menneske. Å ta ansvar sier noe om retning, innsikt og kunnskap om hva jeg skal ‘svare an’. Hvordan dette oppleves er individuelt, det springer ut av den enkeltes verdier. Min rolle kan gjennom en eksistensiell tilnærming føre til at klienten ser sine verdier tydeligere.

"Angsten er menneskets følelse av ikke å være i sann overensstemmelse med seg selv. Nettopp i erkjennelsen av angsten og skylden når mennesket til bevissthet om sin egen frihet."  (Kierkegaard)

Individuelt arbeidsområde / Gruppealternativ

 • Livsstilsendring: Strever du med gamle vaner eller ønsker du i større grad å ta styringen over eget liv? I samtale med meg eller sammen med likesinnede, får du kunnskap og støtte til å komponere et kosthold som kan gi vektreduksjon, økt livskvalitet og bedre helse.                    
 • Terapi: Ta kontakt med det du ønsker å arbeide med, enten det arter seg som kritisk eller kronisk, forebyggende eller personlighetsutviklende. En terapigruppe kan starte når det er 4 eller flere påmeldte, og fortsetter som en 'on-going, open-ended'-gruppe, dvs med en bindingstid på 6 ganger, og mulighet til å fortsette så mange runder en ønsker. Hver runde er på 6 eller 12 uker, 2-3 timer pr. gang.   
 • Kommunikasjonstrening: Ferdigheter innen kommunikasjon kan føre til at du føler deg bedre og får mot til å være tydeligere for deg selv og andre. Vi øver på jeg-du-budskap gjennom å rekonstruere eller skape nye situasjoner, fra privatlivet eller arbeidsplassen. Hva skjer på veien fra et budskap blir gitt, til det er mottatt? I ordene ligger et potensiale til egenutvikling og læring.     
 • Godt samliv: Å få barn utfordrer parforholdet. Gjennom 'Godt samliv'-kurset lærer du hvordan du samtidig kan utvikle deg som kjæreste, noe som igjen styrker foreldrerollen. Jeg er sertifisert kursleder gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat). Om du/dere er nybakte foreldre, så ta kontakt.
 • Veiledningsgruppe for helsepersonell (sykepleiere, leger, sosionomer, barnevernpedagoger, fysioterapeuter, ledere): Vi møtes enten på din arbeidsplass eller på mitt kontor 90 minutter hver eller annenhver uke. Om arbeidsgiver dekker utgiftene, er det vanlig å møtes i arbeidstiden på arbeidsplassen. Om dere ønsker å gå sammen i en gruppe på ettermiddag eller kveld, kan vi møtes på mitt kontor. Gruppen setter du sammen etter eget ønske, tverrfaglig og/eller på tvers av avdelinger/arbeidssteder. Kontakt meg for nærmere avtale. 
 • Studentgruppe: Obligatorisk metaveiledning på praksis som veileder under utdanning, eller obligatorisk terapi og/eller veiledning for studenter som går på gestaltterapeututdanning eller annen helsefaglig videreutdanning.        
 • Etterveiledningsgruppe: For deg som selv driver gruppe, og som med eventuell co-veileder og andre veiledere vil reflektere og inspirere til faglig vekst.   

OM MEG

Bakgrunn

 

Jeg har fireårig psykoterapeututdanning ved høyskolen Norsk Gestaltinstitutt (NGI) (www.gestalt.no). Som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF) er jeg forpliktet til regelmessig veiledning og faglig oppdatering. Jeg er også underlagt Norsk og Europeisk Forening for Psykoterapis standarder og etiske retningslinjer som er satt for å sikre en forsvarlig fagutøvelse av høy kvalitet. Jeg er underlagt taushetsplikt.

Jeg har praktisert som veileder og gestaltterapeut siden hhv 1997 og 2003, med grupper, enkeltindivider og par. Tidligere har jeg arbeidet som sykepleier i somatisk og psykiatrisk avdeling, samt drevet egen virksomhet innenfor lærebokproduksjon.

Jeg hadde i oppveksten en følelse av annerledeshet. Ofte lurte jeg på om det var slik for andre også. Nå har jeg forlengst passert 50 år, og vet at min opplevelse som barn var reell. Jeg  mistet min far som 8-åring, brått og uventet døde han. Som barn ble denne sjokkartede opplevelsen min normaltilværelse. Det var traumatisk. I dag vet jeg noe om sorg. Jeg har minner om et uendelig tomrom der ingen  egentlig snakket med meg. Tomrommet fylte jeg med eksistensielle spørsmål: Hvordan er det å være meg? Hva vil jeg med livet mitt? Hva gir meg mening? Hva skal til for at jeg skal virke ut fra mitt potensiale? Hvordan henger det hele sammen; hvilken plass har jeg?

Jeg har sporet meg frem til at kreativitet er en nødvendig ingrediens i min tilværelse. Da jeg erkjente dette, ble det lettere å finne retningen i livet mitt. Jeg kunne la stengte dører være lukket, og heller åpne de dørene som synliggjorde mulighetene. I møte med mine klienter og studenter har jeg gang på gang erfart at deres sjenanse, angst eller fastlåsthet samtidig rommer en mulig forløsning, forsoning og vekst. Og jeg blir ikke lei av det! Det handler jo om liv. Og om død.

Menneskesyn

 

En del av gestaltterapeututdanningen bestod i å identifisere, forme og bevisstgjøre sitt menneskesyn. Hva er min livsanskuelse, min tro og mitt ideal? Gjennom reflektiv meditasjon kom jeg frem til den metaforen som representerer min erfaringsbakgrunn på godt og vondt, - et kors. Korsmetaforen lå badet i sol, og en spirende stengel slynget seg oppover korset.

Først etter å ha tegnet og fargelagt metaforen, forstod jeg at kors, sol og spire ble viktige symboler for å identifisere mitt menneskesyn. Korset speiler sorgen over å miste min far, og angsten som fulgte av det. Solen symboliserer nåtiden, den gir lys til å se korset, den gir døden og angsten et ansikt, et perspektiv, et skinn over noe som har vært, og liv og vekstmuligheter til det som gjelder i dag. Under tegnearbeidet kjente jeg på en spirende følelse i magen, slik ble slyngplanten til. Fortiden ble med ett satt i et nytt lys, et levende perspektiv, og jeg arbeidet for å erkjenne og forholde meg til dette som oppstod som mitt livs grunnleggende motsetninger. Liv og død ble to sider av samme sak. Fortid er grunn, livet i dag er figur. Uten grunn, ingen figur. Uten død, heller intet liv. Min erfaring utgjør min holdning, som er mitt livsgrunnlag og menneskesyn.

TA KONTAKT

Reidun Danielsen

Gestalt psykoterapeut MNGF / Faglig veileder NSF

Tel: 976 14 831

E-post: reidaniel@abc-dialog.no

Org.nr. 881482762

 

Kontor OSLO:

1) Trosterudveien 7A, 0778 Oslo 

Bane 1 til Ris T, 5 min å gå / Bil: fri parkeringsplass 

 

Kontor DRAMMEN:

2) Røyseplassen, Konnerud, Drammen

Buss: 22- eller 24-bussen fra Sentrum til Konnerudsenteret, 3 minutter å gå

Bil: parkering i oppkjørsel

 

 

 

PRISER (betales pr gang via nettbank/faktura)

Individualsamtale / coaching: 60 minutter kr 800,- / 90 minutter kr 1200,-

Parterapi: 90 minutter kr 1200,-

Individuell veiledning i gruppe med eks 4 personer: 120 minutter, kr 500,- pr deltaker

Terapigruppe: kr 250,- pr deltaker pr time

Bedrifter og organisasjoner: individuell avtale. Studenter: individuell rabatt

Jeg har ikke refusjonsavtale, men noen klienter har gjennom egen kontakt med NAV fått dekket utgifter til veiledning og/eller terapi.

Avbestilling må skje senest 24 timer før avtalt time. Avbestilling etter dette faktureres med full pris.

TANKER OG TEORIER

Persepsjonspsykologi og fenomenologi

 

Gestaltterapi er en psykoterapeutisk retning, på linje med andre behandlingsformer innen humanistisk psykologi. Psykologi er som kjent læren om menneskets psyke. Et normalt fenomen i psyken vår, er at vi i tankene skaper en indre logikk, det vi kaller persepsjon. Det omhandler menneskets evne og vilje til å se helheter fremfor delene. En konsekvens av dette kan være å kalle det en trekant, når tre streker står oppstilt skrått mot hverandre, uten å være lukket i hjørnene. Da slike fenomener om helhet som gir mening ble omtalt på 50-tallet, fikk det på tysk navnet "eine gestalt" (som også kan bety figur eller meningsfylt hele), derav betegnelsen gestaltpsykologi, som gestaltterapi bygger på. Når den perseptuelle praksisen tar overhånd, kan meningen bli skjult (komme i bakgrunnen), og da kan jeg som gestaltterapeut bruke et redskap som er hentet fra den fenomenologiske retningen innen filosofi. Det handler om å bruke sansene (se, lytte, lukte, sense kroppsfornemmelser) på en uforfalsket måte, og mest mulig fri for tolkning, slik at det som faktisk skjer, finnes eller har hendt, kan fremstå på en ny og tydelig måte, enten gjennom ord eller opplevelse. Erfaringene vi høster sammen, kan være overførbare til andre områder i livet. Det vil kunne oppstå flere valgmuligheter, som i neste omgang gjør det lettere å se hvor en plasserer ansvaret for seg selv og andre.

Eksistensialisme og her-og-nå - Mindfulness

Å arbeide fenomenologisk ut fra et eksistensialfilosofisk fundament, forutsetter en personlig varhet og oppmerksomhet overfor kroppslige og intellektuelle signaler. Å være til stede i øyeblikket her-og-nå, er en kontinuerlig utfordring, som paradoksalt nok utgjør en umulighet i praksis, fordi neste øyeblikk allerede er kommet før jeg har tenkt tanken på hva her-og-nå utstpiller seg som. Likevel ligger drivkraften i det faktum at så lenge jeg er liv, er jeg pust, og det kan vel neppe motbevises? Denne kontinuerlige og øyeblikksrelaterte bevisstgjøringen, representerer en sentral del ved mennesket, nemlig evnen til å reflektere over eget selv. Dette er et eksistensielt anliggende, som også kan være del av en læringsprosess.

"Å utvikle 'mindfulness' består blant annet av å gi plass til tanken før du setter ord på den, definerer den og putter den inn i en tillært bås" (Jon Kabat-Zinn).

Relasjoner og paradokser

I relasjoner mellom mennesker oppstår det naturlig nok motsetninger, konflikter, uenighet og kamp. Som gestaltterapeut er jeg forsonet med tanken på at disse kontrastfylte fenomenene er både nødvendige og normale. Når vi kan se en trekant som en helhet på den ene måten, men også kun som tre streker, tenker jeg at det er to sider av samme sak. Jeg ser altså ingen motsetning i at en sak har to sider, eller fremstår på to måter. Det jeg ser, er at vi alle opplever ting forskjellig, avhengig av hvilke 'briller' vi har på. Som gestaltterapeut har jeg erfart og lært at det er måten vi forholder oss til virkeligheten på, hvor komplisert den enn kan fremstå, som blir utfordringen oss mennesker imellom. I samvær og samtale oppdage at det kontrastfylte paradoksalt nok kan utgjøre en mening, dersom vi våger å gripe mulighetene, og bære ansvaret for hvordan vi velger å forholde oss til dette.